วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การใช้ชุดทดสอบอาหาร


ชุดตรวจชนิดเคมีกำจัดแมลง  4  กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช
ประโยชน์ของฃุดทดสอบ
       ใช้ตรวจหาชนิดสารเคมีจำกัดแมลงฯ 4 กลุ่ม  สามารถใช้ทดสอบกึ่งหาปริมาณการปนเปื้อนไม่ให้เกินมาตราฐานในประเทศไทย  หรือตามมาตราฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด  ซึ่งมีความสำคัญมาก

จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ    
        จำนวน  10  ตัวอย่าง  ได้แก่
           - ผักคะน้า 
           - ผักบุ้ง
           - ผักกวางตุ้ง
           - แตงกวา       
           - แอปเปิ้ล
           - มะเขือเทศ
           - ต้นหอม
           - ผักชี
           - ถั่วฝักยาว
           - สาลี่
                 
ผลการทดสอบ 
      ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 100

ภาพกิจกรรม
      สุ่มทดสอบโดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลคอนสวรรค์
มาตราฐานอาหารและหลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล

อาหารที่ใช้ในโรงพยาบาล
         โภชนาการและอาหารบำบัดโรคมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ในภาวะการเจ็บป่วยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  อาจมีอาการตามโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่  ทำให้ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยเสื่อมลง มีผลทำให้ความอยากอาหารลดน้อยลง ผู้ป่วยมักรับประทานอาหารตามความคิดที่ผู้ป่วยอยากรับประทาน หรือไม่ก็ไม่รับประทานอาหารเลย สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยเสื่อมลง หากไม่ได้รับการดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และโรคที่ป่วยอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาได้


จุดมุ่งหมายในการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักดภชนาการ
  2. เพื่อสนับสนุนการรักษาของแพทย์ในด้านอาหาร 
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารที่รับประทาน
  4. เพื่อส่งเสริมการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยและญาติเมื่อกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน
อาหารที่บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  1. อาหารธรรมดา 
  2. อาหารย่อยง่าย
  3. อาหารอ่อน 
  4. อาหารเหลว
  5. อาหารทางสายให้อาหาร
  6. อาหารเฉพาะโรควันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การใช้ชุดทดสอบอาหาร

ชุดตรวจชนิดเคมีกำจัดแมลง  4  กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ประโยชน์ของฃุดทดสอบ         ใช้ตรวจหาชนิดสารเคมีจำกัดแมลงฯ 4 กลุ่ม  สามารถใช้...