บทความ

ตัวอย่าเมนูอาหารโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่

รูปภาพ
ตัวอย่าง เมนูอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ ท่านสามารถเข้าดูเมนูอาหารทั้งหมดได้จากที่นี่

ตลาดนัดสีเขียว

รูปภาพ
โรงพยาบาลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เปิดตลาดนัดสีเขียว พืชผักปลอดสารพิษ                         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561  บริเวณจุดจำหน่ายสินค้า   ตลาดสีเขียวพืชผักปลอดสารพิษ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์จากหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรบ้านหนองโนน้อย  หมู่ที่ 7 ได้เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลคอนสวรรค์  ต่างทยอยนำพืช นำพืชผัก สวนครัวต่างๆ ที่เก็บสดๆ จากแปลงผักปลอดสารที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน GAP มาร่วมวางจำหน่ายในงาน "เปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ"                      โดยมี   นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์  เป็นประธานเปิดตลาดนัดสีเขียว  ซึ่งดำเนินโครงการโดย แพทย์หญิงศรัญญา  พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์  จุดประสงค์ของการจัดตลาดนัดสีเขียวครั้งนี้ เพื่อ ให้ประชาชนและบุคคลากรในโรงพยาบาลคอนสวรรค์เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง และลดอัตราการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษ    อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้เกษตรกรและเจ้าหน้า

ทำเนียบบุคลากร

รูปภาพ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ทำเนียบบุคลากร นางศรัญญา    พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ นางสาวจิรกานต์     จงนอก นักโภชนาการ                                                                                     นางอุทิศ    จันทร์นวล                                     นางปราณี    จอกแก้ว                                     นางสุจินดา     ไสว                  พนักงานประกอบอาหาร                                  พนักงานประกอบอาหาร                                พนักงานประกอบอาหาร

การใช้ชุดทดสอบอาหาร

รูปภาพ
ชุดตรวจชนิดเคมีกำจัดแมลง  4  กลุ่ม ในผัก ผลไม้ และธัญพืช ประโยชน์ของฃุดทดสอบ         ใช้ตรวจหาชนิดสารเคมีจำกัดแมลงฯ 4 กลุ่ม  สามารถใช้ทดสอบกึ่งหาปริมาณการปนเปื้อนไม่ให้เกินมาตราฐานในประเทศไทย  หรือตามมาตราฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด  ซึ่งมีความสำคัญมาก จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ             จำนวน  10  ตัวอย่าง  ได้แก่            - ผักคะน้า             - ผักบุ้ง            - ผักกวางตุ้ง            - แตงกวา                   - แอปเปิ้ล            - มะเขือเทศ            - ต้นหอม            - ผักชี            - ถั่วฝักยาว            - สาลี่                   ผลการทดสอบ        ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 100 ภาพกิจกรรม       สุ่มทดสอบโดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลคอนสวรรค์

มาตราฐานอาหารและหลักการจัดอาหารในโรงพยาบาล

รูปภาพ
อาหารที่ใช้ในโรงพยาบาล           โภชนาการและอาหารบำบัดโรคมีความสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล  ในภาวะการเจ็บป่วยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  อาจมีอาการตามโรคและความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่  ทำให้ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยเสื่อมลง มีผลทำให้ความอยากอาหารลดน้อยลง ผู้ป่วยมักรับประทานอาหารตามความคิดที่ผู้ป่วยอยากรับประทาน หรือไม่ก็ไม่รับประทานอาหารเลย สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยเสื่อมลง หากไม่ได้รับการดูแลด้านอาหารที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และโรคที่ป่วยอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาได้ จุดมุ่งหมายในการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักดภชนาการ 2. เพื่อสนับสนุนการรักษาของแพทย์ในด้านอาหาร  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารที่รับประทาน 4. เพื่อส่งเสริมการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยและญาติเมื่อกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน อาหารที่บริการแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล 1. อาหารธรรมดา  2. อาหารย่อยง่าย 3. อาหารอ่อน  4. อาหารเหลว 5. อาหารทางสายให้อาหาร 6. อาหารเฉพาะโร

ขั้นตอนการยื่นขอรับรอง GAP

รูปภาพ